آخرین آمار قربانیان اقدام خشونت آمیز در ویرجینیای آمریکا

Posted by

جایی که سکوت، عین خیانت است

شمار قربانیان اقدامات خشونت آمیز در ایالت ویرجینیا به عدد 3 رسیده است.

جایی که سکوت، عین خیانت است