همه پرسپولیسی به جز منصور و منصوریان

Posted by

جدال مربیان خبرنگار کمی بعد از روز خبرنگار

در دوران بازیهای پرسپولیس و نفت تهران، همه مربیان نفت به جز منصور ابراهیم زاده ومنصوریان پرسپولیسی بوده اند .

جدال مربیان خبرنگار کمی بعد از روز خبرنگار