باید در چهارچوب قانون اساسی و خواست و اراده مردم مدیریت جامعه را برعهده بگیریم

Posted by

جریمه فیفا برای اتفاقات دیدار ایران و چین اعلام شد

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که باید در چهارچوب قانون اساسی و قانون مصوب و همچنین خواست و اراده مردم مدیریت جامعه را برعهده بگیریم.

جریمه فیفا برای اتفاقات دیدار ایران و چین اعلام شد