بازدید مجلسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای

Posted by

جمع آوری بیش از 10 هزار متکدی و کارتن خواب در 4 ماه اول امسال

رئیس کمیته هسته ای مجلس، از موکول شدن بازدید از تاسیسات هسته ای اصفهان و کرج به بعد از جلسات رای اعتماد خبر داد.

جمع آوری بیش از 10 هزار متکدی و کارتن خواب در 4 ماه اول امسال