پیش بینی پروین به آینده پرسپولیس در آسیا

Posted by

جنگ میان توئیتر و ترامپ ادامه دارد

علی پروین گفت: بازی با الریان خیلی شرط است، اگر نتیجه بگیرد که انشااله می گیرد کار تمام است چون یک بازی دیگر هم در آزادی دارد و انشااله آن را هم می زند و صعود می کند.

جنگ میان توئیتر و ترامپ ادامه دارد