تغییر راهبردهای اسرائیل از بیم حزب الله

Posted by

جهانگیری چه چیزهایی در مناظره می‌گوید؟

این نگرانی اسرائیل از جانب حزب الله موجب تغییر راهبردهای این رژیم شده است از جمله اینکه از عقیده هجومی به دفاعی متوسل شده و در صدد تقویت جبهه داخلی خود و تامین امنیت هوایی در تمام مناطق تحت اشغال خود در برابر موشک های حزب الله است و متقاعد شده است جنگ آینده بی تردید در داخل سرزمین اشغالی صورت خواهد گرفت.

جهانگیری چه چیزهایی در مناظره می‌گوید؟