سفرا در ایران چگونه محافظت می شوند؟

Posted by

جواهرات برانکو در پرسپولیس

حسن بیکی گفت: ضریب امنیتی ایران از ضریب امنیتی آمریکا هم بالاتر هست و ما شرایط امنیتی خوبی را در کشور داریم، اظهار داشت: بر هیچ کس پوشیده نیست که امن ترین کشور در منطقه و یکی از امن ترین کشورهای جهان ایران است.

جواهرات برانکو در پرسپولیس