فرودگاه صنعاء هر چه سریعتر باید بازگشایی شود

Posted by

حاشیه‌های تازه درباره دو فیلم توقیفی

نماینده سازمان ملل در امور یمن اعلام کرد که ما خواستار بازگشایی هر چه سریعتر فرودگاه بین المللی صنعاء هستیم.

حاشیه‌های تازه درباره دو فیلم توقیفی