کاهش تکرر ادرار با کاهش مصرف نمک

Posted by

حال بدلکار «پایتخت» مساعد است

اخیراً نتایج مطالعه ای نشان داده است که نیاز به دفع ادرار در شب (ناکچوری) که در بیشتر افراد بالاتر از ۶۰ سال مشاهده می شود با مقدار نمک مصرف شده از طریق رژیم غذایی مرتبط است.

حال بدلکار «پایتخت» مساعد است