افزایش نرخ بیمه عمر و حادثه در سال جاری

Posted by

حال زمین خوب نیست

عباس رشیدی افزود: نرخ حق بیمه (عادی) ماهانه در سال ۱۳۹۶ شامل سهم مستخدم شاغل ۱۶ هزار و ۵۰۰ ریال و سهم دستگاه ۱۶ هزار و ۵۰۰۰ ریال، همچنین سهم بازنشسته ۱۴ هزار ریال و سهم دستگاه ۱۶ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.

حال زمین خوب نیست