حضور سپاه در برخی مرزها برای جلوگیری از نفوذ داعش

Posted by

حذف صفر از اسکناس‌ها چه زمانی صورت می گیرد؟

فلاحت پیشه گفت: با توجه به اینکه وضعیت آن سوی مرز با پیدایش داعش، از حالت ایذایی خارج شد و به عرصه اقدامات تهاجی قدم نهاد،طی سالیان گذشته بخشی از محورهای غرب و شمال غرب کشور به دست سپاه پاسداران سپرده شد.

حذف صفر از اسکناس‌ها چه زمانی صورت می گیرد؟