نهادها درباره اعلام یک فهرست مهم همکاری نمی‌کنند

Posted by

حریق گسترده انبار پالت چوب در جاده مخصوص کرج

مدیر‌کل دفتر ثبت آثار سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: نهادهای مختلف درباره اعلام فهرست اموال منقولِ خود با سازمان میراث‌فرهنگی همکاری نمی‌کنند.

حریق گسترده انبار پالت چوب در جاده مخصوص کرج