عوارض کم خونی بر شنوایی

Posted by

حضور حقیقی در تراکتور تکذیب شد

ارتباط بین کاهش شنوایی و کم خونی فقر آهن به ویژه در مورد دو نوع اختلال کم‌شنوایی شامل “کاهش شنوایی حسی – عصبی” و “کاهش شنوایی انتقالی” قوی‌تر است.

حضور حقیقی در تراکتور تکذیب شد