نقشه سمی ترامپ برای ایران

Posted by

حضور یک کارگردان با دوفیلم در جشنواره فجر

ترامپ برجام را پاره نخواهد اما در عوض برای مغلوب ساختن ایران، یک محیط سمی در رابطه با سرمایه گذاری در ایران ایجاد خواهد کرد و از قدرت نرم برای منصرف کردن شرکت ها و متحدان آمریکا از سرمایه گذاری در ایران، استفاده خواهد کرد.

حضور یک کارگردان با دوفیلم در جشنواره فجر