تیراندازی در نزدیکی کلیسای نوتردام پاریس

Posted by

«حق» هم صرفاً یک کلمه نیست و اقتضائاتی دارد

پلیس با اعلام وقوع یک حادثه امنیتی در نزدیکی کلیسای نوتردام پاریس، از مردم خواست به این منطقه نزدیک نشوند.

«حق» هم صرفاً یک کلمه نیست و اقتضائاتی دارد