چرا مامون ولایتعهدی را به امام رضا(ع) داد؟

Posted by

حمایت تمام قد کارگردان شهرزاد از فیلمهای پوران درخشنده

مأمون که مردی زیرک و مکّار بود، به فکر افتاد تا با طرح واگذاری خلافت یا ولایت عهدی به شخصیتی مانند امام رضا (ع) پایه‌های لرزان حکومت خود را تثبیت کند، زیرا امیدوار بود که با این کار بتواند جلوی شورش علویان را بگیرد و موجبات رضایت خاطر آنان را فراهم سازد و ایرانی ها را نیز آماده پذیرش خلافت خود نماید.

حمایت تمام قد کارگردان شهرزاد از فیلمهای پوران درخشنده