ثبت ۹۵۰۰ همسرآزاری در تهران

Posted by

حمایت مالی از بیماران پیوند کلیه

تهران صدرنشین نزاع و درگیری در کشور است. بنا به گفته سخنگوی نیروی انتظامی، تهران با ۶۹ هزار و ۸۰۱ نزاع و درگیری در صدر استان‌های کشور قرار دارد و همین عامل، سبب مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی شده است اگر چه مدتهاست اخذ طول درمان حذف شده است، اما هنوز برخی از شهروندان با این بهانه به پزشکی قانونی مراجعه می کنند. در کنار این عوامل، علت های مختلفی برای مراجعه به پزشکی قانونی وجود دارد، عواملی که باعث شد تا در سال گذشته پایتخت نشینان بیشترین مراجعه را به پزشکی قانونی داشته باشند. مسعود قادی پاشا، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آمار حوادث و بیشترین فوتی ها در تهران گفت: متاسفانه آمار فوت بر اثر تصادفات در استان تهران بسیار قابل تامل است.به طوری که در شش ماهه اول سال، بیشترین فوتی ها با ۳۷/۷ درصد مربوط به فوت عابرین پیاده بوده است و این در حالی است که ۲۰درصد کل تصادفات در کشور مربوط به عابرین پیاده بوده است. وی با اشاره به فوت موتورسیکلت سوارها در پایتخت گفت: بعد از عابرین پیاده، موتورسیکلت سواران دومین قربانیان تصادفات رانندگی در تهران هستند به طوری که ۳۲/۸۵درصد از کل فوتی ها در تصادفات شش ماه اول امسال مربوط به این افراد است. متوسط کشوری مربوط به آمار فوت موتورسیکلت سواران ۶/۰۳ است. مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص آمار فوتی های ماشین های سواری درتهران هم، اظهار داشت: ۱۹درصد از کل تصادفات مربوط به ماشین های سواری بوده است. قادی پاشا با تاکید بر ضرورت توجه مسئولان به آمار فوتی های تصادفات در پایتخت گفت: با توجه به اینکه فوت عابرین پیاده، در صدر فوتی های تصادفات تهران است، باید مسئولان مربوطه فکری اساسی در این خصوص بکنند. وی همچنین در رابطه با محل وقوع تصادفات در پایتخت نیز توضیح داد: بیشترین تصادفات درون شهری بوده است که ۷۴درصد کل تصادفات را شامل می شود. علاوه بر این ۲۵درصد تصادفات مربوط به برون شهری بوده و این در حالی است که در آمار کشوری، ۲۷درصد تصادفات مربوط به درون شهری و ۶۴/۸ مربوط به برون شهری بوده است. تصادفات درصد تهران درصد کشور فوت عابرپیاده  ۳۷/۷ کل تصادفات ۲۰درصد کل تصادفات فوت موتورسیکلت سوار  ۳۲/۸۵ ۶/۰۳درصد تصادفات درون شهری ۷۴درصد ۲۷درصد تصادفات برون شهری ۲۵درصد ۶۴/۸درصد مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص میزان سن فوت شدگان بر اثر تصادفات هم توضیح داد: بیشترین سن فوت شدگان، ۲۱ الی ۳۰سال و پس از آن ۶۱سال به بالا است. قادی پاشا، ضربه به سر را شایع ترین علت فوت در تصادفات دانست و افزود: ضرورت فرهنگ سازی در خصوص استفاده از کلاه برای کاهش این آمارها ضروری است. بیشترین میانگین سنی فوت شدگان تصادفات شایع ترین علت فوت  ۲۱-۳۰سال ضربه به سر ۶۱سال به بالا   قادی پاشا همچنین با اشاره به میزان مراجعات به پزشکی قانونی در شش ماهه نخست امسال، گفت: ۱۵۴هزار و ۸۱۱ مورد مراجعه برای معاینات داشتیم که بیشترین مراجعات با ۴۵هزار و ۵۹۱مورد مربوط به نزاع بوده است. وی افزود: ۳هزار و ۴۶۲مورد تعیین نقص عضو، ۲۱هزار و ۳۹۳مراجعه به دلیل تصادفات، ۹هزار و ۴۹۹مورد مدعی همسرآزاری، ۲هزارو ۱۷۰مورد حوادث کار، ۵۸۹مورد تعیین مسئولیت کیفری،۵۵۹ مورد تحمل کیفر داشتیم. مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: ۵۰مورد مراجعه به دلیل سلاح گرم، ۴۲مورد مراجعه به دلیل معاینه اختلال هویت جنسی و ۱۸مورد به دلیل تعیین نازایی در بین مراجعات وجود دارد. عنوان تعداد مراجعه کلی به پزشکی قانونی  ۱۵۴هزارو۸۱۱مورد نزاع و درگیری ۴۵هزار و۵۹۱مورد تعیین نقص عضو ۳هزار و ۴۶۲ تصادفات ۲۱هزارو۳۹۳مورد مدعی همسرآزاری ۹هزار و۴۹۹مورد حوادث کار ۲هزار و ۱۷۰مورد تعیین مسئولیت کیفری ۵۸۹مورد تحمل کیفر ۵۵۹مورد سلاح گرم ۵۰مورد اختلال هویت جنسی ۴۲مورد بررسی نازایی ۱۸مورد به گفته قادی پاشا، تهران در سال گذشته با ۲۸۳هزار مراجعه به پزشکی قانونی، بیشترین ارباب رجوع را در بین سایر استان ها داشته است.

حمایت مالی از بیماران پیوند کلیه