فروع دین را بر چه مسائلی اطلاق می کنند؟

Posted by

حمله اخیر به تهران زنگ بیدارباش برای ایران بود

در اصطلاح دین اسلام فروع دین را بر مسائلی اطلاق می کنند که به عمل و عبادات مربوط است.

حمله اخیر به تهران زنگ بیدارباش برای ایران بود