واکنش کریمی پس از پیروزی بر پرسپولیس

Posted by

خانم بازیگر: بازیگری از نظر من، صرفا ادای کسی را در آوردن نیست

سرمربی صنعت نفت آبادان پس از پیروزی بر پرسپولیس گفت: بازی هیجان زیادی داشت.

خانم بازیگر: بازیگری از نظر من، صرفا ادای کسی را در آوردن نیست