سه برابر شدن بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی

Posted by

خبری خوب برای آبی پوشان در آسیا

آخرین آمارهای پولی و بانکی کشور، از سه روند آماری پرده برمی‌دارد که تداوم این روندها می‌تواند اثرگذاری متغیر نقدینگی را در تورم پررنگ کند.

خبری خوب برای آبی پوشان در آسیا