شوک بزرگ به منصوریان

Posted by

خبر خوش برای بازنشستگان

تابستان رسید تا بار دیگر پروسه جدایی ملی پوش استقلال و حضور این بازیکن در باشگاه های خارجی نقل محافل خبری شود.

خبر خوش برای بازنشستگان