خارج شدن قطار مسافربری خرمشهر به تهران از ریل

Posted by

خرید انواع گیرنده دیجیتال در بازار+جدول

یک قطار مسافربری که از خرمشهر به سمت تهران در حرکت بود از خط خارج شد.

خرید انواع گیرنده دیجیتال در بازار+جدول