دولت تورم را کاهش داد اما به قیمت ایجاد رکود اقتصادی!

Posted by

خطرات غیرقابل باور آلودگی صوتی

وزیر راه دولت اصلاحات می‌گوید دولت روحانی به قیمت ایجاد رکود اقتصادی، تورم را پایین آورد.

خطرات غیرقابل باور آلودگی صوتی