قزوه: همه شاعران درباره “9 دی” بصیرت ندارند

Posted by

خطر آلودگی شدید هوا برای کشورهای اروپایی

علیرضا قزوه گفت: همه شاعران چنین بصیرتی را در عرصه 9 دی ندارند که بخواهند نگاهی روشن در این زمینه داشته باشند.

خطر آلودگی شدید هوا برای کشورهای اروپایی