80 درصد ساختمان های حادثه آفرین در تهران کمتر از 6 طبقه هستند/ ایمنی قبل از شورای چهارم تشریفاتی بود

Posted by

خطر مرگ با مصرف باقلا!

رییس کمیته سلامت و ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به این که 80 درصد از ساختمان های حادثه آفرین در تهران کمتر از 6 طبقه هستند، خاطرنشان کرد: نقطه جالب این که این ساختمان ها بر اساس قانون الزامی به استعلام ایمنی نداشتند. به همین دلیل مصوبه اخیر شورای شهر استعلام ایمنی برای این ساختمان ها نیز الزامی شد.

خطر مرگ با مصرف باقلا!