جمع آوری بیش از 10 هزار متکدی و کارتن خواب در 4 ماه اول امسال

Posted by

خطر کسر امتیاز در کمین تیم لیگ برتری

رضا قدیمی گفت: از میان 10 هزار و 716 مددجوی جذب شده، 2 هزار و 62 نفر متکدی و 8 هزار و 654 نفر بی خانمان بودند. همچنین 9 هزار و 459 نفر از این افراد را مردان و هزار و 257 نفر را زنان تشکیل دادند.

خطر کسر امتیاز در کمین تیم لیگ برتری