گلایه شورجه از کم توجهی سینما به 9 دی

Posted by

خنده از لبان پسته ایران رفت

شورجه با ابراز گلایه از کم توجهی سینما به حماسه نهم دی تصریح کرد: متاسفانه پس از این اتفاق بزرگ سینما و تلویزیون ما عملکرد چندان بزرگی را در خور این اتفاق انجام ندادند.

خنده از لبان پسته ایران رفت