افزایش قیمت نفت در بازار جهانی

Posted by

خودرو های داخلی گران شد

قیمت نفت در آستانه ثبت بزرگترین رشد قیمت سالانه از سال 2009 تاکنون قرار دارد.

خودرو های داخلی گران شد