جوش های کمر نشانه چیست؟!!

Posted by

دادستان تهران: رسانه‌های دولتی از تبلیغ علیه کاندیداها خودداری کنند

امروزه بسیاری از مردم درگیر آکنه هستند. اما در حالی که بیشتر تمرکز روی پیشگیری و درمان جوش های روی صورت است، جوش های پشت کمر به حاشیه رفته اند و زیاد توجهی به آنها نمی شود.

دادستان تهران: رسانه‌های دولتی از تبلیغ علیه کاندیداها خودداری کنند