چه کسی مجوز بلندمرتبه‌سازی را در تهران می‌دهد؟/فیلم

Posted by

داعش با مهمات هیتلر می‌جنگد

روحانی جلوی دوربین گفت: “چه کسی مجوز بلندمرتبه‌سازی را در تهران می‌دهد؟”. پاسخ را خودتان ببینید.

داعش با مهمات هیتلر می‌جنگد