دعا جهت زیاد شدن خیر و برکت در زندگی

Posted by

داعش مسئولیت عملیات تروریستی امروز روسیه را برعهده گرفت

هر کس با ایمان این آیات را در کاسه ای بنویسد پس آن را از آب پر کند و روز جمعه پیش از طلوع آفتاب آن آب را در باغچه منزل خود بریزد خیر وبرکت در ان منزل پیدا شود و ابواب رزق بر او گشاده می شود.

داعش مسئولیت عملیات تروریستی امروز روسیه را برعهده گرفت