بازرسی از 582 واحد در تهران

Posted by

درخواست حمایت کویت از ایران و کشورهای اسلامی برای عضویت در شورای امنیت

رئیس گشت سیار تعزیرات حکومتی استان تهران از بازرسی از 582 واحددر پایتخت خبر داد. حسن بیگی عنوان کرد: فراوانی تخلفات به ترتیب گران فروشی ، عدم درج قیمت و عدم رعایت موازین بهداشتی بوده است.

درخواست حمایت کویت از ایران و کشورهای اسلامی برای عضویت در شورای امنیت