افزایش 35 درصدی زایران ایرانی در حج 96 نسبت به سال 94

Posted by

درخواست خانم بازیگر ازهنرمندان برای حمایت از تولیدملی

محمدی با اشاره به افزایش 35 درصدی زایران ایرانی در حج 96 نسبت به سال 94 گفت : باوجود افزایش شمار زایران ؛ خدمات ارایه شده در حد مطلوب و قابل قبول در حال انجام است .

درخواست خانم بازیگر ازهنرمندان برای حمایت از تولیدملی