فتوای یک خاخام: درخت کریسمس شرک و حرام است!

Posted by

در حالت افسردگی؛ غم های خود را با این کلمات از بین ببرید

خاخام صهیونیست در فتوایی عجیب، درخت کریسمس را «نشانۀ بت پرستی و شرک» دانست.

در حالت افسردگی؛ غم های خود را با این کلمات از بین ببرید