حامد همایون از خاطرات بازی کنار استقلالی سرشناس می گوید!

Posted by

در مسافرت چگونه انسولین را نگهداری کنیم؟

– در دوران نوجوانی فوتبال را دنبال می کردم. مثل خیلی از نوجوانان فوتبال بازی می کردیم. تهرانی ها می‌گویند گل کوچک و ما در شیراز می گوییم «گل فنی» چون بازی کردنش فنی است.

در مسافرت چگونه انسولین را نگهداری کنیم؟