شاخصه یک خانه با صفا

Posted by

دستگیری اعضای باند پنج نفری شرکت هرمی

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این که یک خانه با صفا یک خانه تجملی و شیک نیست بلکه یک خانه با الگوی رفتار و گفتاری دین محور و محبت آمیز است، گفت: یک بانوی موفق در امر خانه دار بانویی است که اشتیاق اعضای خانواده را به بازگشت به خانه فراهم می کند.

دستگیری اعضای باند پنج نفری شرکت هرمی