مشهد بارانی می شود

Posted by

دولتی ها بجای حل مشکلات مردم سرگرم انتخابات شدند

مرتضی ضرابی اظهار داشت: امروز در شمال شرق کشور و سه استان خراسان شاهد بارش باران به صورت پراکنده خواهیم بود. همزمان با بارش باران، تا روز شنبه در این استان ها شاهد کاهش دما و سردی هوا خواهیم بود.

دولتی ها بجای حل مشکلات مردم سرگرم انتخابات شدند