قطر آمریکا را متهم کرد

Posted by

دومین جایزه موسیقی جهانی آسیا به حسین علیزاده تعلق گرفت

وزیر خارجه قطر با اشاره به وجود یک برنامه هماهنگ در واشنگتن علیه دوحه، این برنامه را به حمله سایبری صورت گرفته به خبرگزاری رسمی کشورش، مرتبط دانست.

دومین جایزه موسیقی جهانی آسیا به حسین علیزاده تعلق گرفت