آغاز جنگ داخلی در عربستان سعودی

Posted by

دیدار معاون وزیر امور خارجه انگلستان با ظریف

جنگ در العوامیه از 3 ماه قبل میان مخالفان و نیروهای سعودی آغاز شده و تا زمان حاضر 26 نفر که شماری از آنان کودک و اتباع خارجی مقیم هستند، به شهادت رسیده اند.

دیدار معاون وزیر امور خارجه انگلستان با ظریف