اقدام عجیب سفارت ایران در آلمان/همکاری با یک مازوخیست!+عکس

Posted by

رئال مادرید به دنبال مدافع ناپولی

رایزن فرهنگی ایران در آلمان، اقدام به انتخاب فردی جهت معرفی عاشورا! کرده که نه تنها هیچ سنخیتی با این فرهنگ انسان ساز و ظلم ستیز ندارد، بلکه رفتارهایی موهن و مازوخیستی نیز دارد.

رئال مادرید به دنبال مدافع ناپولی