آیا دویدن برای زانوها مفید است یا مضر؟!

Posted by

رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: فضای سیاسی را بدتر نکن

بارها شنیده ایم که دویدن در طول زمان منجر به ساییدگی و آب آوردگی زانوها می شود که این مسئله می تواند منجر به بروز درد مفاصل، آتروز و یا سایر صدمات دیگر شود.

رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: فضای سیاسی را بدتر نکن