سن مصرف مشروبات الکلی در کشور کاهش یافته است

Posted by

رابطه مبهم میان قاتل سفیر روسیه و یک دختر روس

دادستان کرج با بیان اینکه سن مصرف مشروبات الکلی در کشور کاهش یافته است، گفت: در شرایطی که موانع مذهبی و قانونی
تاکید
فراوانی بر عدم مصرف مشروبات الکلی دارد.

رابطه مبهم میان قاتل سفیر روسیه و یک دختر روس