معلم فداکار مانع آتش سوزی کلاس شد

Posted by

«راپچید داتی» ایران و روسیه را به نقش غیر سازنده در منطقه متهم کرد

سرعت عمل معلم
کرمانشاهی
مانع از آتش‌سوزی کلاس شد.

«راپچید داتی» ایران و روسیه را به نقش غیر سازنده در منطقه متهم کرد