واکنش نمایندگان مجلس به بی حرمتی به معاون پارلمانی رئیس جمهور

Posted by

«رحمانی فضلی» به مجلس کشانده شد

173 نماینده مجلس طی امضای بیانیه ای با اشاره به وقایع رخ داده در نماز جمعه شهر یزد، بر حفظ شأن تریبون نماز تاکید کردند. این نمایندگان در این بیانیه آن چه را که بی حرمتی به معاون پارلمانی رئیس جمهور در این نماز جمعه هفته گذشته یزد خواندند، محکوم کردند.

«رحمانی فضلی» به مجلس کشانده شد