فیلمی از لحظه زلزله در تربت جام

Posted by

رشیدی: ذوب آهن خوب بازی کرد و من مقصرم

رشیدی: ذوب آهن خوب بازی کرد و من مقصرم