ربنای شجریان و تشکر از صدا و سیما

Posted by

رقم پیشنهادی برای جانشین کاوه رضایی تکذیب شد

گروه سیاسی: کامبیز نوروزی (حقوق‌دان) در یادداشتی تلگرامی نوشت: می‌خواهم از صدا و سیما تشکر کنم و بگویم سپاسگزارم که ربنای شجریان را از هیچ یک از شبکه های رادیو و تلویزیون پخش نمی کنید. کارتان بسیار نیکوست ؛ به همین سیاست ادامه دهید ؛ به خواسته های فراوان این مردم اصلاً توجه نکنید ؛ به نامه وزیر فرهنگ هم صریحاً جواب منفی بدهید. اینها را به خاطر حرفهای محمد جواد لاریجانی نمی گویم که فکر کرده ایراد شرعی به ربنای شجریان گرفته است. او نه مجتهد است، نه مفسر قرآن است و نه اهل موسیقی. سخنش اعتباری ندارد که بخواهد مستند قراربگیرد یا محل گفتگو باشد. یا بخاطر سخنان آن آقای معاون سیما نیست که بیرون از حدّ خویش می خواهد برای شجریان و ربنایش تکلیف معلوم کند. تشکر من از سازمان محترم صدا و سیما برای پخش نکردن ربنای شجریان در روزهای شریف ماه صیام، از آن روست که با کارخود ندانسته و نخواسته به توسعه و ترویج بیشتر این مناجات درخشان روحانی و متعالی و بی نظیر کمک فراوان کرده است. صدا و سیما با این سیاست خود کاری کرده است که مردم صاحب فرهنگ و باذوق این دیار، خودشان، بی نیاز و مستغنی از صدا و سیما، نشان دادند با دل و جان و روح خود هواخواه مناجاتی اند که خودشان آن را ربنای شجریان نامیده اند و آن را از گوشی موبایل خودشان یا هر وسیله های دیگری که در دسترس دارند می شنوند و ازپله های آسمان بالا می روند. صدا و سیما با خودداری از پخش ربنای شجریان، نخواسته و ندانسته کمک بزرگی به فرهنگ و دین و آئین این مُلک کرده است و توانست ثابت کند که این مردمان چقدر خوب و زیبا می توانند قدر لعل و گوهر را بشناسند و قرآن بدان نمط بخوانند که رونق مسلمانی را دوچندان کنند. در مردم این دیار وسعت اندیشه و ذوق روحانی و حسّ زیبایی شناسی چنان گشاده و متعالی است که در جعبه تنگ این صدا و سیما نمی گنجد. همان بهتر که صدا و سیما ربنای شجریان را پخش نکند، که ربنای شجریان، ربنای مردم است و این میراث معنوی مردم، پاک و منزّه از سیاست بازی صدا و سیما برای مردم بماند و مردم خود پاسدارو مروج آن باشند.

رقم پیشنهادی برای جانشین کاوه رضایی تکذیب شد