از نام بردن اعضای کابینه ام معذورم

Posted by

رمان‌نویس و مدرس داستان‌نویسی کشورمان در بیمارستان بستری شد

یک داوطلب ریاست جمهوری مى گوید متولد 1331 است و کابینه و معاون اول خود را هم انتخاب کرده اما چون منع قانونى دارد از بردن نام آنها معذور است.

رمان‌نویس و مدرس داستان‌نویسی کشورمان در بیمارستان بستری شد