آیا دهقان فداکار زنده است؟

Posted by

روایت آقای تئوریسین از رکود در دولت روحانی!

برخلاف ادعای برخی رسانه ها، فرزند ریزعلی خواجوی در مصاحبه ای اعلام کرد که پدرش هنوز زنده است و فوت نکرده است.

روایت آقای تئوریسین از رکود در دولت روحانی!