پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته در هفته معلم

Posted by

روحانی سال ٩٢: فقط با گردشگری ٤ میلیون شغل ایجاد می کنم/فیلم

دفتر سخنگوی دولت اعلام کرد: پاداش پایان خدمت فرهنگیان محترم بازنشسته در هفته معلم انجام می پذیرد.

روحانی سال ٩٢: فقط با گردشگری ٤ میلیون شغل ایجاد می کنم/فیلم