حذف صفر از اسکناس‌ها چه زمانی صورت می گیرد؟

Posted by

روز طبیعت در تهران/ گزارش تصویری

رئیس کل بانک مرکزی، توضیح داد: بدلیل انباشتی از تحریم های سالهای گذشته موجب شده تعداد صفر های اسکناس ها زیاد شود و حذف صفر در زمانی امکانپذیر خواهد که از ثبات و پایداری تورم تک رقمی اطمینان پیدا کنیم.

روز طبیعت در تهران/ گزارش تصویری